Ποιά είναι τα τάλαντα σου; – Αγίου Ραφαήλ

Πώς θα εξιλεωθή η ψυχή σου, ώ άνθρωπε; Εάν θησαυρίζεις γήϊνα αγαθά, και ζητάς ανάπαυσιν σωματικήν;

Εργάσου, λέει ο Κύριος, τα τάλαντα που σου έδωσα.

Τάλαντον είναι το παιδί που ανατρέφεις και νουθετείς στον δρόμο του Θεού.

Τάλαντον είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπόν σου.

Τάλαντον είναι να δέχεσαι την συκοφαντίαν.

Τάλαντον είναι να δέχεσαι τους συνεχείς πόνους.

Τάλαντον είναι να δοκιμάζεσαι εις την γην διά να εύρης οδόν ευπρεπή.

Τάλαντον είναι και το ομιλείν γλυκά εις τον συνάνθρωπόν σου με γοητευτικούς λόγους, αλλά όχι με σκέψιν πονηρήν, διά να τον κατακτήσεις προς ιδικόν σου θαυμασμόν, διότι ένας μόνον θαυμάζεται και για κείνον θα πούμε τους καλυτέρους λόγους μας. Ο Θεός.

Τάλαντον είναι η ευγλωττία εις την υπηρεσίαν του καλού και της αγάπης της χριστιανικής.

Τάλαντον είναι να μην πικραίνεις συνεχώς την ψυχήν του συνανθρώπου σου.

Τάλαντον είναι το να εργάζεσαι σκληρά και ακούραστα.

Τάλαντον είναι να ρίχνεις εις τον βυθόν τα παραπτώματα των άλλων. Ουδείς αναμάρτητος, ουδείς τέλειος, ουδείς ελκυστικός, ουδείς στολισμένος με στολήν αγνήν.

Στολή εννοείται η ψυχική κατάστασις κι αυτήν διά να την απολαύση ο χριστιανός πρέπει να χτυπά το σήμα της αγάπης μέσα του. Η στολή δεν είναι ρούχο, είναι σύνθημα και παλμός αγάπης, όπως ένα μόριον που κινείται μέσα εις τον οργανισμόν μας.

Τάλαντον είναι η πίστις, η αγάπη, η υπομονή εις την ζωήν του ανθρώπου.

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 149-150

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ