Συμπεριφορά εν ώρα φαγητού – Αγίου Ραφαήλ

Εις το τραπέζι όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, πρέπει να σκεφθή, πως πραγματικά αυτήν την ώρα βρίσκεται η παρουσία του Κυρίου και θα πρέπη να μην υπάρχει καμμία ανώμαλη συζήτησις, αλλά σεβασμός και χαρά, που αξιώνεται ο άνθρωπος να λαμβάνη την τροφήν του και να χαίρη και να δοξάζη τον Θεόν.

Θα πρέπη, κάθε άπρεπη συζήτησις να σταματά, εφ’ όσον προπορεύεται η προσευχή. Πώς εσύ παίρνεις θέσιν και συζήτησιν απρεπή; Αυτό δείχνει μεγάλη ασέβειαν απέναντι της προσευχής και το πιο σοβαρόν είναι, η εικόνα που μένει εις τας ψυχάς των ακουόντων ημάς. Η δε βρεφική ηλικία πέφτει στον χαμόν και δημιουργεί μίαν ακτίνα ασεβείας.

Εξαλείψετέ την και φροντίσετε να αποφεύγετε τας απρεπείς εξάψεις εν ώρα φαγητού και σε κάθε περιστατικόν και στην κάθε περίπτωσιν, που προβάλλει έμπροσθέν σας.

Όπου υπάρχει Χριστός, υπάρχει ευλογία και όταν ο Χριστός θελήσει να ανακουφίση την ύπαρξιν του ανθρώπου, τίποτα δεν ημπορεί να την βλάψη. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ξέρει την ικανότητά του, να ελέγχη τον εαυτόν του και κάποτε να ομιλεί με ερωτηματικόν:

Ποίαν αξίαν έχω μόνος μου και ποίαν ικανότητα;

Αυτό εάν ελέγξη, θα εύρη την λύσι που είναι μία και μόνη:

Χωρίς την βοήθειαν του Θεού, δεν είμαστε τίποτα.

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 144-145

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ