ΠΡΟΣΟΧΗ: H ΓΙΟΓKA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, EINAI ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠPAKTIKH

Στίς µέρες μας άκούγεται πώς κάποιοι συνάνθρωποί µας κάνουν Γιόγκα µέ σκοπό νά χαλαρώσουν άπό τό στρές των σκληρών συνθηκών πού ζούµε, ή άκόμη γιά ν’ άποκτήσουν εύεξία ψυχική καί σωµατική κά.

Tα διάφορα κέντρα γιόγκα ή ίνστιτούτα ή σχολές, όπως λέγονται, παρουσιάζουν τή γιόγκα, σάν µιά ψυχοσωµατική µέθοδο εύεξίας καί αύτογνωσίας, επιστηµονικού χαρακτήρα, πού δέν έχει καµία σχέση µέ θρησκευτικές αντιλήψεις. Δέν τούς ένδιαφέρει, λένε, τί Θεό πιστεύει ό καθένας. Είναι όµως έτσι τά πράγµατα; ‘Άς έρευνήσουμε τό θέµα.

Πρώτα πρώτα καί µόνο η λέξη γιόγκα, πού προέρχεται άπό τό σανσκριτικό λεξιλόγιο (σανσκριτικό λεξιλόγιο είναι ή αρχαία ρίζα της γλώσσας των Ινδών ), σηµαίνει: ένωση.

Τί ένωση; Ένωση της ψυχής µέ τό άπρόσωπο απόλυτο Ένα του Ινδου’ι’σµού. Ή µε άλλα λόγια, ένωση µέ τήν απόλυτη ‘Υπερβατικότητα. “Ετσι, λοιπόν, ή γιόγκα είναι ένα θρησκευτικό σύστηµα µέ Θεωρία καί πρακτικές.

Μέσα στίς πρακτικές εντάσσεται καί ό διαλογισµός. ‘Ο διαλογισµός έχει τόν εξής σκοπό: Με τή βοήθεια καί τήν καθοδήγηση τού δασκάλου πού λέγεται γκουρού, νά ενωθεί ο πελάτης µέ τούς «θεούς» τού ίνδου’ι’σµού πού είναι τό άπόλυτο Ένα ή η Υπερβατικότητα, όπως είπαµε. Ετσι θά πετύχει, λένε, νά έξιλεωθεί άπό τά σφάλµατα καί τά λάθη πού διέπραξε όχι µόνο κατά τή διάρκεια τής ζωής του αλλά καί κατά τή διάρκεια καί όλων των προηγούµενων µετενσάρκώσεών του. Μέ αύτόν τόν τρόπο θά ηρεµήσει καί θα χαλαρώσει.

Άγαπητοί άναγνώστες µου, αύτά πού γράφω δέν τα λέω έγώ. τά λένε oi ίδιοι οί δάσκαλοι της γιόγκα στά βιβλία τους. Άν άνοίξετε ένα λεξικό στά λέξη γιόγκα ή στο διαδίκτυο, θά δείτε τί θα σας βγάλει, διασυνδέσεις µέ άποκρυφισµό, ίνδου’ι’σµό, γκουρού κ.ά.

‘Από τα παραπάνω, λοιπόν, παρατηρούµε, ότι: ‘Η θεώρηση της γιόγκα απλά σαν ένα είδος γυµναστικής είναι λάθος καί παραπλάνηση. Επειδη:

1) ‘Αποτελεί θεµελιώδες γνώρισµα τού ίνδου’ι’σµού καί γι’ αυτό δέν είναι δυνατό ν’ άποσπασθεί ό Θρησκευτικός χαρακτήρας της άπό τό περιεχόµενο καί τόν σκοπό των άσκήσεων.

2) Συνδέεται µέ άντιχριστιανικές αντιλήψεις. όπως ή µετενσάρκωση καί ό διαλογισµός.

3) Είναι µια άνθρωποκεντρική προσπάθεια εξιλέωσης και αυτολύτρωσης καταργώντας έτσι τη Ουσία γιά τή σωτηρία µας τού σαρκωθέντος άληθινού Θεού καί Κυρίου µας “Ιησού Χριστού.

Μιλώντας πρό καιρού µέ κάποια κυρία πού έκανε γιόγκα, έπέµενε πώς είναι χριστιανή όρθόδοξη καί δέν τήν ένδιαφέρει τό θρήσκευτικό ύπόβαθρο τής γιόγκα, άλλά τήν βοηθάει η γιόγκα διότι χαλαρώνει. Άπάντησα, µακάρι νά µπορούσε νά γίνει αύτό άλλά δέν γίνεται.

Για φανταστείτε ένα φανατικό µουσουλµάνο νά πήγαίνει κάθε πρωί µπροστά σέ µία µεγάλη είκόνα τής Παναγίας καί έπί µισή ώρα νά κάνει µετάνοιες. πάνω κάτω, λέγοντας καί τήν προσευχή: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Κι όταν τόν ρωτούν γιατί τό κάνει αύτό, νά λέει ότι κάνει τήν πρωινή του γυµναστική. Καί τόν Σταυρό γιατί τόν κάνεις; Γιά νά ξεµουδιάζω τά τρία δάκτυλα τού χεριού µου… καί συγχρόνως νά ίσχυρίζεται ότι είναι µουσουλµάνος.

Δέν είναι δυνατό νά γίνει αύτό, µάλλον βρίσκεται σέ µεγάλα πνευµατική σύγχυση πού είναι καί τό γνώρισµα΄της έποχής µας.

Άγαπητοί µου, έπειδή πιστεύω πώς όλοι έσείς πού διαβάζετε αύτό τό ταπεινό φυλλάδιο είσαστε πολύ έξυπνοι άνθρωποι, σάς ρωτάω: ποιός άπό σάς πιστεύει πώς όταν κάποιος µένει άκίνητος σέ µία συγκεκριμένη σταθερή στάση σώµατος, ποιός άπό σάς πιστεύει ότι αύτό είναι γυµναστική;  Κι άκόµη τήν ώρα πού µένει άκίνητος νά λέει τό “οm” ; Τό om είναι µία φράση τού διαλογισµού πού όνοµάζεται mantras καί ειναι µαγική συλλαβή, πού επαναλαµβάνεται πολλές φορές κατά την ώρα ακινησίας-διαλογισμού. Ποιος το πιστεύει;

Ολοκληρώνοντας τήν έλάχιστη ένημέρωση γιά τή γιόγκα υπενθυµίζω τό αύτονόητο:

Ώς Χριστιανοί Όρθόδοξοι δέν µπορούµε ούτε έχουµε άνάγκη νά χρήσιµοποιούµε ίνδουϊστικές Θρησκευτικές πρακτικές σέ όποιαδήποτε πτυχή τής ζωής µας. Είναι πράγµα άσυµβίβαστο.

“Εµείς έχουµε τήν ‘Εκκλησία µας. Μέσα στήν ‘Εκκλησία µέ τά Άγια Μυστήρια ζούµε τόν Άληθινό Θεό καί ένεργε’ι’ται ή σωτηρία µας. Αύτό πού φταίει είναι τό ότι κάναµε τήν Πίστη ρουτίνα καί τυπικούρα καί χάσαµε τήν ούσία.

Είναι άνάγκη ν’ άφυπνισθούµε, νά έρευνήσουµε την Ορθοδοξία µας, τόν µεγάλο θησαυρό µας, τόν πραγµατικό πλούτο µας, νά παραδειγµατιστούµε άπό τούς βίους των Άγίων µας πού εφάρµοσαν τό Εύαγγέλιο στή ζωή τους καί τότε δέν θά έπαληθευθεί αύτό πού είπε ο απόστολος καί εύαγγελιστής “Ιωάννης, ότι: Άν καί ήρθε τό Φώς στόν κόσμο, oι άνθρωποι άγάπησαν µάλλον τό σκότος παρά τό Φώς» (“Ιωάν. 3.19).

Mε πολλή άγάπη καί περισσότερη άγάπη σέ όσους κάνουν γιόγκα έγραψα τά παραπάνω 

Άρχιµ. Μελέτιος Στάθης. Συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των αιρέσεων – Εφηµέριος στόν Ιερό Ναό Άγίας Βαρβάρας άνω Πατησίων.

Τηλ ‎6944703090 . FAX: ‎2107272244 .
e-mail: aireseis@gmail.com

Σημείωση:

Στην καταδίκη της Γιόγκα έχει ήδη προχωρήσει η Ιερά Συνοδος, σημειώνοντας πως «αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού» και «δεν αποτελεί είδος γυμναστι­κής».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γιόγκα, που γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει:

«Στό πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία στην Ελλάδα είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή, αλλά και της ποιμαντικής της ευθύνης για την απο­φυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικού συγκρητισμού, με αφορμή την πρόσφατη καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 21ης Ιου­νίου ως ‘’Παγκόσμιας  Ημέρας Γιόγκα’’, η Ιερά Σύνοδος της Εκ­κλη­σίας της Ελλάδος υπενθυμίζει στο χριστεπώνυμο Πλήρωμα ότι: η ‘’Γιόγκα’’ αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρ­μο­γών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ‘’είδος γυ­μνα­στι­κής’’.

«Ως εκ τούτου η ‘’Γιόγκα’’ τυγχάνει απολύτως ασυμ­βί­βα­στη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών», σημειώνει η Ιερά Σύνοδος.