Ο προορισμός του ανθρώπου

Ερχόμενος ο άνθρωπος εις την ζωήν της γης, έχει έναν προορισμόν. Ποίος είναι αυτός; Είναι πως πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του απέναντι του ουρανίου Πατρός, εφ’ όσον με την βάπτισι έλαβε το άγιον μύρον και ενεδύθη χιτώνα φωτεινόν. Αυτό πρέπει να το σέβεται και να το υπολογίζει.

Να εκκλησιάζεται κανονικώς, να βοηθεί τον συνάνθρωπόν του με αγάπη πραγματική και να γίνεται συνετός και αβλαβής εις τας κοινωνικάς του υποχρεώσεις.

Διατί, τέκνα του Θεού, σπαταλάτε τις μέρες σας εις το παίγνιον; Δεν γνωρίζετε την φοβεράν αυτήν απόλαυσιν του Πονηρού πνεύματος, μόνον σπαταλάτε χρόνον προς ζημίαν ψυχικήν; Δεν ηξεύρετε ότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα Θεού, πως είναι γεννημένος κατ’ εικόνα Θεού και οφείλει να γίνη συνετός και αβλαβής εις την ζωήν της γης, διά να ζήση ελεύθερος εις την ουράνιον και αιώνιον ζωήν;

Ποίαν θέσιν κρατείτε, απέναντι του Ουρανίου Πατρός;

Ποίαν βασικήν οδόν περιπατήσατε προς σωτηρίαν της ψυχής;

Ποίαν στοργήν δείξατε προς τους πάσχοντας;

Ποίαν θέσιν ετοιμάσατε στην ζωήν για τα παιδιά σας;

Ποίαν διδαχήν εφαρμόσατε προς το ζην;

Ας προσέξη ο καθείς, εν όσω ακόμη είναι καιρός.

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 141-142
ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ