Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νικολάου

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Άγιε Ιεράρχα του Θεού Νικόλαε πρέσβευε υπέρ πάντων ημών.

Ακολουθούν φωτογραφίες απο τον Μέγα Εσπερινό του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, πολιούχου Τραγακίου.