Οταν ή πίστη κλονίζεται

-Γέροντα, γιατί πολλοί ανθρωποι, ένώ πίστευαν, έχασαν τήν πίστη τους;

-’Av δέν προσέχη κανείς στα Θέματα τής πίστεως και της λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται και μπορεί νά γίνη άναίσθητος, νά φθάση σέ σημείο νά μήν πιστεύη τίποτε.

-Μερικοί, Γέροντα, λένε οτι ή πίστη τους κλονίζεται, όταν βλέπουν νά ύποφέρουν καλοί άνθρωποι.

-Ακόμη άν κάψη ο Θεός όλους τούς καλούς, δέν πρέπει νά βάλη κανείς άριστερό λογισμό, άλλα νά σκεφθή πώς ο Θεός, ο,τι κάνει, άπό άγάπη τό κάνει. Ξέρει ο Θεός πώς έργάζεται. Γιά νά έπιτρέψη νά συμβή κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγη.

-Γέροντα, σήμερα άκόμη και τά πιστά παιδιά άμφιταλαντεύονται, γιατί στά σχολεία ύπάρχουν καθηγητές πού διδάσκουν τήν αΘεΐα.

-Γιατί νά άμφιταλαντεύωνται; H Αγία Αικατερίνη δεκαεννιά χρονών Ήταν και ι διακόσιους φιλοσόφους τούς άποστόμωσε μέ τήν κατά Θεόν γνώση καί τήν σοφία της. Ακόμη και οί Προτεστάντες τήν έχουν προστάτιδα τής έπιστήμης.Στά θέματα τής πίστεως καί στά θέματα τής πατρίδος δέν χωράνε ύποχωρήσεις πρέπει νά είναι κανείς άμετακίνητος, σταθερός.

-Γέροντα, παλιά προσευχόμουν μέ πίστη στόν Θεό και ο,τι ζητούσα μου τό έκα νε. Τώρα δέν έχω αύτήν τήν πίστη. Πού όφείλεται αυτό;

-Στήν κοσμική λογική πού έχεις. Η κοσμική λογική κλονίζει τήν πίστη. « Έάν έχητε πίστιν και’ μή διακριθήτέ, πάντα οσα έάν αίτήσητε έν τή προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε», είπε ό Κύριος. Ολη ή βάση εκεί εϊναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στό θαύμα. Ενα σύν δύο δέν κάνει πάντα τρία κάνει και πέντε χιλιάδες και ένα εκατομμύριο!

Χρειάζεται καλή διάθεση και φιλότιμο. Γιατί, αν ό άνθρωπος δέν εχη καλή διάθεση, τίποτε δέν καταλαβαίνει. Νά, και γιά τήν Σταύρωση του Χριστού, τόσες λεπτομέρειες είχαν πει οί Προφήτες μέχρι καί τί θα κάνουν τά ιμάτια Toυ, τί θα κάνουν τα χρήματα τής προδοσίας, οτι θά άγοράσουν μ’ αύτά τόν άγρό τού Κεραμέως, γιά νά θάβουν τούς ξένους, άλλα οί Εβραϊοι παλι δεν καταλάβαιναν. «’0 δέ παράνομος Ιούδας ούκ ήβουλήθη συνιέναι».

Από τό βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»