Οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους σε φαύλον κύκλον, θα μείνουν ασυγχώρητοι

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 90-91

 

Φαύλον κύκλον εννοώ πάντα τα άπρεπα. Την άσεμνη ενδυμασία εις τον οίκον του Θεού και γενικά εις την ζωήν, καθώς και την κακήν διαπαιδαγώγησιν των τέκνων, που μερικοί γονείς τα σπρώχνουν προς ζημίαν της ψυχής των εις τα φθαρτά υλικά και άλλα πολλά.

Οι γονείς πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά των μέσα σε θρησκευτικόν περιβάλλον, που είναι αλάνθαστον και ευλογημένον. Οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά των εις τον φαύλον κύκλον, θα μείνουν ασυγχώρητοι.

Οι γονείς πρέπει να οδηγούν αυτά με μελετημένη παραβολική διδαχή, διά να είναι εις θέσιν να εννοήσουν και να γίνεται κατήχησις ορθή, διότι τους λόγους τους απλούς δεν τους συγκρατούν.

Φροντίσετε τα παιδιά σας, να τους δώσετε αρχές χριστιανικές, στολισμένες με την αγάπη και την ταπείνωσιν συνοδευομένην με τον φόβον του Θεού, που μόνον Εκείνος είναι ο κηδεμών του σύμπαντος. Ανάψετε στη ζωή των παιδιών σας το ακοίμητον κανδήλι που λέγεται Θεός. Φυτέψετε την εγκράτειαν του θυμού. Ο θυμός είναι δαίμων της πονηρής διαθέσεως. Φυτέψετε στα παιδιά σας την υπακοή και το σέβας εις τους μεγαλυτέρους των.

Το παιδί οφείλει να σέβεται τους γονείς. Όταν το παιδί ερεθίζει την μητέρα ή τον πατέρα, τι νομίζει πως κάνει; Νομίζει πως γίνεται μεγαλύτερος και πλέον έξυπνος και θέλει να γίνη αυταρχικός και να δίνη στους γονείς του το βλαβερό δηλητήριον που λέγεται ασέβεια.

Γιατί, τέκνον, ασεβείς απέναντι στους γονείς σου, που με τόσες φροντίδες και στερήσεις σε ανέθρεψαν;

Πηγή Ι.Μ.Αγίου Ραφαήλ Άνω Σούλι