Μεγάλη Παρασκευή Πρωί – Μεγάλες Βασιλικές Ώρες και Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως

Σε συγκινησιακό κλίμα, σήμερα, πρωί Μεγάλης Παρασκευής, μετά το πέρας της Ακολουθίας των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών, τελέστηκε η Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως.

”Τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας

και το καταπέτασμα του ναού διαρραγέν

τω του Σωτήρος θανάτω, ο Ιωσήφ θεασάμενος

προσήλθε τω Πιλάτω και καθικετεύει λέγων:

“Δος μοι τούτον τον ξένον,

Τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω.”