Η μητέρα προς το παιδί

miteraKaiPaidi

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 91

 

Η Μητέρα είναι υπεύθυνη διά το παιδί. Πρέπει να το διδάξη πως όλα ό,τι βλέπει τριγύρω του, είναι δημιουργήματα του Θεού, δι’ αυτό πρέπει να τον δοξάζουμε και να τον αγαπούμε. Η Μητέρα είναι εκείνη που θα οδηγήση το παιδί της εις την εκκλησίαν και θα συντελέση στο να γεννηθή μέσα του η πίστι του Χριστού και ποίος είναι ο σκοπός που πηγαίνουμε εκεί. Όταν ο άνθρωπος διδαχθή από μικρός, θεμελιώνεται η αγάπη εις τα έγκατα και τους πόρους της ψυχής του και ποτέ δεν φοβάται την παγίδα του εχθρού.

Αγαπάτε αλλήλους και φυτέψετε εις τας καρδίας των μικρών νεοσσών το ασάλευτο δένδρο, την αγάπη του Χριστού. Διότι, αν εις τους νεοσσούς φυτευθή η αγάπη του Χριστού, θα εύρουν τον δρόμον καλόν εις την ζωήν τους.

Προσεύχεσθε αδιαλείπτως, με γόνατα κλειστά, με δάκρυα, που να αναβλύζουν από την πηγήν της καρδίας. Διότι πρέπει ο νεοσσός να πλασθή και να μάθη πώς πρέπει να βαδίση εις την πρόχειρον ζωήν του και να γίνη καλός και ικανός άνθρωπος, διά να κερδίση την βασιλείαν των Ουρανών.

Πηγή Ι.Μ.Αγίου Ραφαήλ Άνω Σούλι