Η Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης στο Τραγάκι

<< Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παρά‐λαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ Μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω,καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου>>

Φωτογραφίες απο τον Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον Άγιο Νικόλαο Τραγακίου.