Είναι ανάγκη τα αδέλφια μας να διδάσκονται τον λόγον του Θεού

didaskaliaTeknwn7

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 123-125

 

Οι γονείς να προσέχουν τα τέκνα των. Πρέπει να έχουν μέσα στην σκέψιν των, μήπως τα τέκνα των με την κοσμικήν εμφάνισιν αφήνουν την σκέψιν των να πλανάται εις την αμαρτίαν, χωρίς να σκέπτωνται την αιώνιον χαράν της αθανάτου ψυχής. Είναι ανάγκη λοιπόν να διδάσκωνται τα αδέλφια μας τον λόγον του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος εδίδασκε τον λόγον του Θεού και με αυτόν τον τρόπον ηνόησαν οι ξένοι λαοί και επίστευσαν εις τον Κύριον. Ήταν δυνατός εις τον λόγον ο Απόστολος Παύλος, ήτο φωτισμένος με το πνεύμα το Άγιον και βροντοφωνούσε εις την διδασκαλίαν του, νουθετούσε, εκαυτηρίαζε και επλημμύριζεν η καρδιά του από αγάπην, χαράν, ταπείνωσιν και υπομονήν.

Αυτά τα λόγια δεν πήγαν χαμένα.

Μήπως πάει χαμένος ο κόκκος του σιταριού όταν μένει κατά τους ατελείωτους χειμώνας μέσα στη γη; Βρίσκεται σκεπασμένος κάτω από το χιόνι και δεν παθαίνει τίποτε, ώσπου να θερμανθή και να φυτρώση. Δια τούτο πρέπει να έχωμεν ζυμωμένη την αγάπην και την υπομονήν με πίστιν θερμή μέσα μας, διά να ξεφυτρώση το σιτάρι και να δώση τον καρπόν του.

Όπως χωρίς το σιτάρι ο άνθρωπος δεν ημπορεί να ζήση, έτσι και δίχως την πίστιν και την αγάπην προς τον Θεόν ο άνθρωπος δεν ημπορεί πνευματικά να ευδοκιμήση.

Μη φροντίζετε μόνον διά τα υλικά αγαθά.

Μη φροντίζετε μόνον διά την ευπρέπειαν στην πρόχειρον ζωήν σας.

Μη φροντίζετε μόνον διά την καλλιέργειαν της παρούσης ζωής.

Φροντίζετε μόνον να υπερπηδάτε την κάθε θλίψιν, που ο καθείς λαμβάνει χωρίς να γνωρίζη το διατί.

Φροντίζετε μόνον να μην περνά η κάθε ημέρα χωρίς να ελέγχετε τι καλόν επράξατε διά την αναγέννησιν της ψυχής.

Μη φροντίζετε μόνον πώς θα εμφανισθήτε ενώπιον του κοινού διά να σας θαυμάσουν.

Μη φροντίζετε μόνον διά την παρουσίαν σας ενώπιον των ανωτέρων σας.

Μη φροντίζετε μόνον διά την προετοιμασίαν σας διά το καθετί που σας ελκύει εις την πρόχειρον ζωήν, διότι ήρθαμε διά να ζήσωμεν με αγάπην προς τον συνάνθρωπόν μας, να τον περιθάλψωμεν εν ώρα λύπης και συμφοράς. Ο Κύριος απέθανε διά του σταυρικού θανάτου και υπέμεινε τις μαστιγώσεις των απίστων. Πρέπει και ημείς να υποφέρωμεν διά την αγάπην Του προς ημάς και να γινώμεθα συμπαραστάτες εις τους πάσχοντας, που στερούνται πνευματικώς και σωματικώς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, διά να γνωρίσωμεν την δύναμίν του και να είμεθα μετριόφρονες και ολιγαρκείς.

Μη μένετε λοιπόν αδρανείς και μη νομίζετε ότι είσθε εις θέσιν να ζήσετε ζωήν ενάρετον, άνευ της παρουσίας του Ουρανίου Πατρός.

Πηγή Ι.Μ.Αγίου Ραφαήλ Άνω Σούλι