Διά την Θείαν Κοινωνίαν – Αγίου Ραφαήλ

«Πρέπει να προσέρχεσθε τακτικά εις την Θείαν Κοινωνίαν. Ο ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να μεταλαμβάνει το Σώμα και Αίμα του Κυρίου προς ίασιν ψυχής και σώματος. Ο Χριστιανός δεν μπορεί να προχωρήσει εις την ζωήν του, χωρίς την δύναμιν του Χριστού και η Θεία Κοινωνία δυναμώνει τον άνθρωπο πνευματικά και σωματικά. Χωρίς Θείαν Κοινωνίαν δεν υπάρχει ζωή, αιώνια ζωή διά τον άνθρωπον.

Πρώτα καθαράν εξομολόγησιν και μετά τακτικά Θείαν Κοινωνίαν και αυστηράν υπακοήν εις τας συμβουλάς του εξομολόγου.

Προ της Θείας Κοινωνίας χρειάζεται προετοιμασία. Προετοιμασία νηστείας, νηστείας όχι κυρίως τροφής. Το φαγητό είναι δευτερεύον. Αν και η νηστεία τροφής επιβάλλεται, αλλά, αν δεν υπάρχει φόβος Θεού, η νηστεία είναι περιττή.

Πρωτεύον θέμα προετοιμασίας είναι η αγάπη προς τον πλησίον και η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν είναι μόνον υλική. Είναι και με τον ψυχωφελή λόγον. Είναι και με γαλήνη και με φουρτούνα της ζωής σας. Πρέπει να προετοιμάζεται την σκέψιν σας, ότι βαδίζετε και θα εισέλθετε εις την εκκλησίαν, εις τον Οίκον του Θεού. Ότι θα προσέλθετε εις τον Κύριον, διά να λάβετε το Σώμα και το Αίμα Του, διά να σας ανυψώση εις το Θεόσωστον σκαλοπάτι της σωτηρίας της ψυχής. Διότι η ψυχή αδιαλείπτως περιμένει, περιμένει, περιμένει. Τι περιμένει; Περιμένει την Ουράνιον ζωήν, ενώ ευρίσκεται εις την ζωήν της γης. Μην αφήνετε την σκέψιν σας, χωρίς προετοιμασίαν Θείας δυνάμεως. Ξέρετε τι θα πει “προετοιμασία Θείας δυνάμεως”; Είναι η μελέτη του Ευαγγελίου και η εμπνευσμένη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου που περιέχουν τα πάντα προς σταδιοδρομίαν της σκέψεως, διά να απολαύσει η ψυχή την αιώνιον χαράν.

Προσοχή και ταπείνωσις εκείνη την στιγμή που μεταλαμβάνετε και να αισθάνεστε, ότι ο ιερεύς δεν είναι ανθρώπινη ύπαρξις, ούτε ανάξιον τέκνον που μεταδίδει την εν Χριστώ ζωήν.

Εις την πορείαν της ζωής σας να επικαλείσθε πάντα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και Πατέρα πάντων ημών που αδιαλείπτως σταυρώνεται, διά την σωτηρίαν της ψυχής των ανθρώπων. Διά τούτο να είσθε πάντα ταπεινοί και εγκρατείς. Όταν ομιλείτε, να έχετε υπ΄ όψιν σας ότι εκείνην την στιγμήν, αλλά και πάντοτε, υπάρχει η ασάλευτος πέτρα ο Χριστός, που εβαπτίσθη εις τον Ιορδάνην ποταμόν και ηκούσθη η ευλογημένη φωνή του Πατρός και η φανέρωσις του Αγίου Πνεύματος, ωσεί περιστερά. Μετά την φανέρωσιν της Αγίας Τριάδος, ήλθε η αγαλλίασις εις τας καρδίας των ανθρώπων της γης εν τη πορεία της ζωής των. Πάντα και αδιαλείπτως, να επικαλείσθε την λατρευτήν πνοήν του Κυρίου, διότι είναι λατρευτή πνοή ο Κύριος.

Προσέξετε τους λόγους μου και εγκολπωθείτε αυτούς εν ταις καρδίαις υμών και το Πνεύμα το Άγιον θα οδηγεί υμάς εν οδώ ευθεία. Αμήν.»

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ 82-84

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ